Klimatklivet 2023 - ansök om stöd

Klimatklivet tar emot nya ansökningar hösten 2023

Klimatklivet är en statlig satsning som främjar teknisk innovation för att minska beroendet av fossila bränslen i Sverige. I september öppnas en ny möjlighet att ansöka om medel för projekt och initiativ som främjar övergången till hållbara gröna alternativ.

Klimatklivet kan beskrivas som en ekonomisk injektion för klimatsmarta initiativ på lokal och regional nivå, med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Under perioden 18 till 29 september 2023 öppnar Naturvårdsverket en ny ansökningsomgång för medel från Klimatklivet.

Vem kan ansöka?

Har du en vision om en investering som kan minska utsläppen av växthusgaser? Behöver din vision ekonomiskt stöd för att förverkligas? Då kan du ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Stöd kan beviljas alla utom privatpersoner. Tidigare ansökningar har framförallt inkommit från svenska företag, organisationer, kommuner och regioner.

Hur mycket stöd kan man få?

Storleken på det stöd som tillhandahålls av Klimatklivet varierar beroende på flera faktorer, inklusive vem som söker och den specifika åtgärd som ansökan avser. En övergripande princip är att ansöka om den mängd pengar man behöver för att säkerställa genomförandet av sin planerade åtgärd.

Organisationer som inte klassificeras som företag har möjlighet att erhålla upp till 50 procent av sina investeringskostnader i form av stöd. Denna regel tillämpas på enheter såsom kommuner, ideella föreningar och bostadsrättsföreningar, vilka agerar utanför den ekonomiska marknadens sfär. För företag varierar de potentiella stödnivåerna och följer riktlinjerna i EU:s statsstödsregler, där intervallet vanligtvis sträcker sig från 20 till 65 procent.

Kriterier för ansökan

Klimatklivet fokuserar på att stödja åtgärder som ger tydliga klimatmässiga fördelar. En viktig faktor vid ansökan är bedömningen av hur mycket utsläppen minskar, vilket är en central aspekt att ha i bakhuvudet. Naturvårdsverket prioriterar de åtgärder som förväntas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona. Dessutom kan de väga in andra faktorer såsom teknikspridning, introduktion på marknaden samt åtgärdens potentiella påverkan på andra miljömål, folkhälsa och sysselsättning.

Projekt som planeras att vara klara senast den 30 juni 2024 kommer att prioriteras av Naturvårdsverket. Detta beror på att Klimatklivet har medel som är avsedda att betalas ut under 2024. Efter projektet avslutats har du tre månader på dig att skicka in en slutrapport. Rapporten måste vara inskickad före den 30 september 2024 för att få hela det beviljade stödet.

På grund av rådande omständigheter går det inte att förlänga avslutningsdatumet för dessa projekt. Om projektet inte kan slutföras kan det beviljade stödet återkrävas. För att vara berättigad till bidrag från Klimatklivet får projektet inte heller ha påbörjats.

Vilka projekt kan få stöd?

Klimatklivet stödjer konkreta investeringar av fysisk natur. Tidigare beviljade åtgärder omfattar olika insatser, inklusive övergång till nya energikällor, främjande av energieffektivitet, inköp av eldrivna arbetsfordon/redskap och etablering av laddinfrastruktur.

Bra att veta är att stöd från Klimatklivet även är tillgängligt för icke-offentliga laddstationer, det vill säga laddningsinfrastruktur för intern användning. Det innebär att stöd kan beviljas för investeringar i laddstationer som är avsedda att betjäna företagens egna transportfordon eller skåpbilar, oavsett om de är lätta eller tunga. Vid behov kan även energilagring vara en del av åtgärden, förutsatt att den kompletterar elförsörjningen från nätet och installeras för att säkerställa tillräcklig effekt för laddningsstationen.

Vilka projekt kan inte få stöd?

Åtgärder som redan har påbörjats eller slutförts kvalificerar sig inte för retroaktivt stöd. Projekt inom marknadsföring erhåller inte heller stöd.

Produktion av elektricitet kan inte erhålla stöd inom ramen för Klimatklivet. Ansökningar om stöd för solcellsanläggningar godkänns inte heller. Initiativ som främjar användningen av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som en ersättning för drivmedel omfattas inte heller av investeringsstöd från Klimatklivet.

Klimatklivet ger inte ekonomiskt stöd för experimentella anläggningar eller andra initiativ som inte klart resulterar i en påvisbar minskning av utsläpp. Detta inkluderar pilotprojekt, testanläggningar, förstudier, teknikundersökningar och verifieringstester.

Läs mer om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerades: 18 augusti, 2023