Eldrivna arbetsfordon inom industrin

Fossilfri industri: Eldrivna arbetsfordon som avgörande inslag

Fossilfri industri har kommit att bli ett välanvänt begrepp som i grund och botten åsyftar det pågående skiftet från användandet av fossila bränslen till mer klimatneutral drift. Anledningen är att industrier generellt sett står för en betydande del av de globala utsläppen, och därmed finns det ett starkt politiskt tryck att industrierna på sikt ska bli såväl fossilfria som klimatneutrala.

Därför råder stora förväntningar på att industrierna på egen väg ska säkerställa att såväl klimatmål som den pågående klimatinställningen förverkligas. Detta har av naturliga skäl mottagits på ett flertal olika sätt. Och även om de flesta industrirepresentanter är överens om att fossilfrihet och klimatneutralitet kommer att vara en viktig del av framtida industridrift, så råder stor oklarhet huruvida det går att uppnå effektiva resultat utan samkörning på bred front.

Men redan nu har många industrier med fossilfria ambitioner börjat säkerställa att de har rätt förutsättningar för en klimatneutral fordonspark. Och i detta hänseende är fossilfria arbetsfordon ett oerhört viktigt inslag. För just arbetsfordonen är vid sidan av själva produktionen den kanske i särklass största faktorn som bidrar till verksamhetsrelaterade utsläpp som är problematiska i ett klimatmässigt hänseende.

Turligt nog behöver omställningen till fossilfri industri avseende just arbetsfordon inte vara särskilt omständlig. Särskilt då det finns stora möjligheter att få eldrivna och fossilfria arbetsfordon som kan såväl ersätta som komplettera en befintlig fordonspark.

Små steg mot att uppnå miljömålen

Eftersom industrierna har fått en sådan central roll i klimatdiskussionerna så har det samtidigt kommit att ligga stor press på dem att säkerställa effektiva åtgärder. För många faller det sig naturligt att börja med det som står för en stor del av utsläppen. Och just arbetsfordon blir därför i många fall något som många väljer att fokusera på.

Utöver att göra det enklare att nå såväl egna som lagstadgade nuvarande och framtida miljömål så innebär fossilfria arbetsfordon i många fall både hälsomässiga och ekonomiska fördelar i det långa loppet. De har visat sig i stor utsträckning bidra till bättre arbetsplatsmiljö, men leder i många fall till minskade underhållskostnader.

Alla våra fordon är i sitt grundutförande väl lämpade för ett flertal industriändamål. De kan även individualiseras och specialanpassas med särskilt utrustning för att leva upp till väldigt specifika krav. Med stor framgång har vi samarbetat med ett flertal företag och säkerställt att de på egna villkor får möjligheten att axla mer strikta miljökrav.

Arbetsfordon för fossilfri industri

Med strävan efter att möta de förväntningar som finns hos industrierna så har vi säkerställt att våra fordon i så stor utsträckning som möjligt är redo att axla de stora krav som ofta finns. Därför kan de ersätta många såväl generella som specialiserade fordon inom industri, logistik och ett flertal andra branscher.

Kontakta oss så kommer vi att göra allt vi kan för att er övergång till fossilfri industri ska bli så enkel som möjligt när det kommer till just arbetsfordon. Enkelt, pålitligt och med fokus på bra resultat.

Publicerades: 26 februari, 2021