Eldriven lätt lastbil för parkskötsel och grönytor

Arbetsfordon för parkskötsel

Parkskötsel är en oerhört vanligt förekommande och omfattande verksamhet. På många sätt är det även representativt för den sorts verksamhet som är så vanlig att man knappt lägger märke till den. Åtminstone i ett vardagligt hänseende. För kommuner, landsting, kyrkostift och alla andra som ofta ansvarar för denna sorts skötsel är det däremot högst påtagligt att natur- och parkförvaltningen ofta är en betydande post i budgeten. Såväl gällande personalkostnader som kostnaden för arbetsfordon.

Med kommande krav på både klimatpositiv och klimatneutral parkskötsel så står många parkförvaltande verksamheter inför stora och omvälvande förändringar gällande parkfordon, då befintliga bensin- och dieseldrivna arbetsfordon helt enkelt inte alltid är lämpade för de samtida miljökraven. Vi har ett varierat utbud av eldrivna arbetsfordon som är ett bra val för parkskötsel, oavsett årstid och individuella förutsättningar.
Fast varför bör man överväga att införskaffa elektriska arbetsfordon? Är det verkligen nödvändigt om man redan har en fullt fungerande och ändamålsenlig uppsättning av fordon för parkskötsel?

Miljövänlig och effektivare parkskötsel

Allt fler företag, myndigheter, kommuner och organisationer håller i nuläget på att göra sina respektive verksamheter klimatneutrala. Anledningen är att nuvarande och kommande hållbarhetsutmaningar helt enkelt har blivit mer påtagliga. I samband med upphandling är det numera ofta omöjligt att förbise miljömässig inverkan, och den som vill framtidssäkra en viss verksamhet måste ofta förhålla sig till kommande alltmer strikta lagar, regler och förordningar kring miljö.

Men det finns även mer konkreta och praktiska fördelar som är värda att nämnas. Att på sikt övergå till en klimatsmart fordonspark som är både eldriven och väl lämpad för park- och grönyteskötsel kan i många fall leda till betydande kostnadsbesparingar. Särskild när det handlar om fordon som är underhållsfria. I många fall kan det även löna sig att redan nu överväga att byta ut en befintlig fossildriven fordonspark till smidigare eldrivna alternativ.

  • Smidigare och mer tystgående främjar parkupplevelsen och gör det möjligt att utföra arbete oavsett tidpunkt.
  • Kan bidra till avsevärt lägre drift- och underhållskostnader.
  • Gör det enklare att axla miljöutmaningarna.
  • Perfekt för parkarbete unders samtliga säsonger.

Dessa är bara några av de övergripande anledningarna till varför fler väljer eldrivna fordon för parkskötsel. Och när traditionella parkmaskiner och arbetsfordon på många håll byts ut, så är det ofta bara en tidsfråga innan den egna verksamheten behöver förhålla sig till miljövänlig parkskötsel. Många kommunala park- och naturförvaltningar har redan gjort elektriska fordon till en given del av upphandlingsarbetet.

Fossilfria arbetsfordon för parkarbetare

Vi är övertygade om att våra eldrivna parkfordon kommer att leva upp till era förväntningar. Och göra det enklare att både effektivisera parkskötseln och säkerställa att ni är redo för kommande miljökrav. Samtliga fordon går även att särskilt anpassa för de särskilda behov och förutsättningar som råder för just er parkskötsel. Kontakta oss så ser vi till att skapa bättre förutsättningar för smidigare framtidssäkrat skötsel av parker och grönområden.

Publicerades: 26 oktober, 2020