Är elfordon och elbilar miljövänliga?

Är elfordon miljövänliga?

Är elbilar och elfordon verkligen bra för miljön? Eller har utsläppen bara förflyttat sig – bort från avgasröret och vidare till fabriken som tillverkar batterierna och till kraftverket som skapar den elektricitet som används? Vi reder ut frågetecknen!

Generellt kan man säga att både elbilar och elfordon är bättre för miljön än fossildrivna bilar och fossildrivna fordon. Det gäller oaktat var i världen dessa elbilar och elfordon produceras och framförs. Samtidigt är det inte hela bilden. Beroende på vilken tidsperiod man tittar på, var i världen batteriet och fordonet produceras samt i vilket land man framför fordonet spelar roll för hur grönt det kan anses vara.

Ett sätt att få en bättre bild av hur miljövänligt det är med elbilar och elfordon är genom att göra en så kallad livscykelanalys och titta närmare på hur bilen används, från vagga till grav, från det att den byggs till att den skrotas. Det innebär i praktiken att man tittar närmare på produktionen av fordonet inklusive råvaruframställning, man tittar även på användningen av fordonet samt själva återvinningen av dess beståndsdelar.

Vi kan börja med att konstatera att det inte finns någon bil eller något fordon överhuvudtaget som är bra för miljön, oavsett om de går på elektricitet, diesel eller bensin. När man producerar dessa fordon bidrar själva produktionen till utsläpp av växthusgaser.

Tittar man på ett elektriskt fordon när det befinner sig i själva produktionsfasen och jämför med fordon som går på bensin eller diesel står det elektriska fordonet till och med för en högre andel CO2-utsläpp på grund av batteriets storlek. Paradoxalt nog kan alltså de hederliga diesel- och bensindrivna bilarna faktiskt vara mer miljövänliga innan de kommit ut på vägarna.

Även under själva användningsfasen när man kör står ett elektriskt fordon för en viss andel utsläpp om man tittar närmare på elproduktionen och var elektriciteten kommer ifrån. Men även om batteriet i ett elfordon producerats i Kina och om det elektriska fordonet används i Polen – två länder med mycket kolkraft i sitt energisystem – rör det sig om mindre utsläpp jämfört med ett fordon som går på bensin eller diesel sett till hela livscykeln.

En bil som är tillverkad i Sverige och som därmed laddar svenskproducerad elektricitet är i sin tur ännu bättre för miljön. Inte minst eftersom elproduktionen i Sverige ofta är “ren” eftersom den härrör från vindkraft och vattenkraft som har låga utsläpp. Detta enligt bland annat Transport & Environment som tittat närmare på transporters miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis är alltså elektriska bilar och elektriska fordon mer miljövänliga och ett bättre alternativ än att köpa fossildrivna diton. Inte minst om de får rulla några år på våra vägar.

Publicerades: 20 oktober, 2021