SKL Kommentus ramavtal Elektriska fordon 2020

Adda inköpscentrals (SKL kommentus) nya ramavtal för elektriska arbetsfordon

Allt fler verksamheter är på jakt efter eldrivna alternativ. Låga driftskostnader och miljöaspekter väger tungt, men även minskat buller är en faktor som väger tungt i sammanhanget. Det gäller inte minst alla de fordon som används inom fastighetsförvaltning och inom skötsel av grönytor i våra kommuner.

Som ett led i detta arbete håller Adda inköpscentral (före detta SKL Kommentus) just nu på med en upphandling för att ta fram ett nytt ramavtal för elektriska arbetsfordon där vi på E-TRON AB ingår med samtliga våra modeller. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med en majoritet av landets kommuner äger Adda och deras inköpscentral. Det är också dessa kunder som kommer att ha nytta av det nya ramavtalet för elektriska fordon i framtiden när det väl blir dags att teckna nya avtal och implementera nya tjänster som kan bidra till ett hållbart samhälle.

Tanken är att ramavtalet ska vara i linje med de hållbarhetsutmaningar som många kommuner och myndigheter i Sverige står inför. Det ska även underlätta arbetet med Agenda 2030 är det tänkt – globala mål för en hållbar utveckling som ska säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och naturens ändliga resurser.

Upphandlingen omfattar en lång rad elektriska arbetsfordon inom flera olika verksamheter. Fokus ligger på park- och grönyteskötsel och liknande områden. Säkerhet, hållbarhet och arbetsmiljö är viktiga faktorer när man tittar på vilka maskintyper det är som många kommuner efterfrågar. Det är också viktigt att många av fordonen kan möta de upphandlande myndigheternas behov och utrustas med olika tillbehör likt skåp och flak som har hydraulisk tippfunktion.

För att ställa om transportsektorn till fossilfrihet och därmed uppnå riksdagens klimatmål behövs kraftfulla åtgärder inom bland annat transporteffektivitet och elektrifiering samt satsningar på energieffektiva fordon enligt regeringen. Inte minst eftersom Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till år 2030. Denna upphandling är en viktig milstolpe för att vi som land ska kunna nå dit.

Målsättning från Addas sida är att ha ett avtal på plats någon gång under tredje kvartalet 2021. Du kan läsa mer om upphandlingen här.

Publicerades: 22 februari, 2021