Klimatpremie eldrivna lätta lastbilar 2024

Klimatpremie på upp till 50 000 kr för inköp av lätta eldrivna lastbilar

I ett led att främja en mer hållbar och miljövänlig transportsektor meddelar Energimyndigheten att ett nytt stödprogram för inköp av lätta eldrivna lastbilar kommer att träda i kraft den 13 februari 2024. Initiativet är en del av en större satsning för att öka antalet miljöfordon på vägarna och därigenom bidra till en signifikant minskning av växthusgasutsläppen.

Hur fungerar det nya stödet?

Intresserade parter, inklusive företag, kommuner och regioner, uppmuntras att först ansöka om stöd via en dedikerad webbplats innan de går vidare med att beställa ett nytt fordon från sin bilhandlare. Genom förordningen om stöd till vissa miljöfordon, siktar regeringen på att göra det ekonomiskt fördelaktigt för fler aktörer att investera i miljövänliga transportalternativ.

Vad klassificeras som en lätt eldriven lastbil?

För att kvalificera sig för stödet måste ett fordon vara registrerat som “lastbil” i Transportstyrelsens vägtrafikregister och ha en totalvikt som inte överskrider 3,5 ton. Fordonen kan antingen drivas helt av elektricitet eller av vätgas via bränslecellsteknik.

Vi på E-TRON AB har modellen Addax N1 som kvalificerar sig för stödet. Den finns i följande utföranden:

Vilka andra fordon inkluderas i satsningen?

Utöver de lätta eldrivna lastbilarna omfattar stödprogrammet även:

  • Miljöarbetsmaskiner
  • Utsläppsfria tunga lastbilar
  • Miljölastbilar
  • Fordonsgaslastbilar

Processen för att erhålla stöd

Efter inköp av fordon kan du skicka in en begäran om utbetalning till Energimyndigheten. Viktigt att notera är att utbetalningar av stöd kommer att ske tidigast sex månader efter det att fordonet registrerats i Transportstyrelsens vägregister. För att få stödet krävs att mottagaren har ett bankgiro- eller plusgirokonto knutet till sitt organisationsnummer.

Så mycket stöd kan du få

Stödet är designat för att minska kostnadsskillnaden mellan en lätt eldriven lastbil och dess närmaste icke-el-drivna motsvarighet.

Det maximala stödbeloppet som kan tilldelas beräknas baserat på just denna prisskillnad. En sökande kan beviljas upp till 30 procent av denna kostnadsskillnad i stöd, med en övre gräns på 50 000 kronor för varje inköpt lätt eldriven lastbil.

Summan justeras över tid

Stödprogrammet för inköp av lätta eldrivna lastbilar kommer att genomgå förändringar i stödbelopp över tid för att spegla budgetanpassningar och marknadsutvecklingen. Nedan följer de planerade justeringarna:

  • Från och med 1 januari 2025 kommer det maximala stödbeloppet som kan tilldelas för inköp av en lätt eldriven lastbil att vara högst 30 procent av den kostnad som berättigar till stöd, men inte överstiga 40 000 kronor.
  • Denna gräns kommer sedan att justeras ytterligare nedåt från och med 1 juli 2025, då det maximala stödbeloppet kommer att begränsas till högst 30 procent av den berättigande kostnaden, med en övre gräns på 30 000 kronor per fordon.
  • Viktigt att notera är att från och med den 1 oktober 2025 kommer Energimyndigheten inte längre att ha befogenhet att bevilja stöd för inköp av lätta eldrivna lastbilar.

Läs mer eller ansök om stödet här på Energimyndighetens hemsida

Publicerades: 5 februari, 2024