Elfordon bakom minskade utsläpp

Studie fastslår: Endast tack vare elfordonen som utsläppen minskat

En ny rapport från Europeiska revisionsrätten belyser de stora utmaningar som EU står inför i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. Trots ambitiösa mål och strikta regelverk ligger de faktiska utsläppen på samma nivå som för tolv år sedan. EU:s mål om en utsläppsfri fordonsflotta kräver en markant ökning av elfordonens andel. Men flera hinder står i vägen.

Sedan 2010 har EU haft regleringar för koldioxidutsläpp från nya bilar, inklusive straffavgifter för tillverkare som överskrider gränsvärdena. Dessa regler har skärpts över tid med en vision om nollutsläpp senast 2035. Men biltillverkare har utnyttjat luckor i provningskraven vilket resulterade i stora skillnader mellan laboratorieutsläpp och faktiska utsläpp. Efter skandaler som “dieselgate” har strängare testcykler införts, men dessa har inte fullständigt löst problemet.

Revisorernas rapport visar att utsläppen från diesel- och bensindrivna bilar inte minskat signifikant trots tekniska förbättringar. Ökad bilvikt och kraftfullare motorer har motverkat dessa framsteg. Likaså har hybridbilar visat sig ha högre utsläpp vid verklig körning jämfört med laboratorietester.

EU:s revisorer noterar att det är ökningen av elfordon – från 1% av nyregistreringarna 2018 till nästan 14% 2022 – som bidragit till någon minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen. Men utmaningarna för att påskynda övergången till elfordon är betydande. Bland annat krävs bättre tillgång på råvaror för batteritillverkning och utbyggnad av laddinfrastruktur. Dessutom är de initialt höga kostnaderna för elbilar ett hinder för snabbare övergång.

EU har gjort framsteg i minskningen av växthusgaser inom andra sektorer under de senaste 30 åren. Men utsläppen från transportsektorn där personbilar står för en stor andel, fortsätter att öka. Regelverket kring koldioxidutsläpp från nya bilar är centralt i EU:s arbete för att minska dessa utsläpp. Men som rapporten visar finns det fortfarande stora utmaningar att övervinna för att nå de uppsatta målen.

Publicerades: 1 februari, 2024