Klimatneutrala fordon inom industri och transport

Kommande krav på klimatneutralitet

I ett klimatpolitiskt hänseende så har det senaste decenniet varit väldigt omvälvande. Kanske mest talande för utvecklingen är att klimatperspektivet numera ska genomsyra samtliga beslut. Och då detta gäller allt ifrån kommunala förordningar till Europarättslig lagstiftning så har det redan nu börjat påverka de flesta områden.

Eftersom det i grund och botten handlar om nå såväl nationella som globala klimatmålen så har det kommit att ställas alltmer höga krav på såväl offentlig verksamhet som privat sektor. Särskild fokus har även lagts på transportsektorn då den står för en betydande del av utsläppen.

För Sveriges dels så har EU:s klimatmål i stor utsträckning varit vägledande. I praktiken har det kommit att innebära att utsläppen från fossila bränslen ska minimeras med ambitionen att EU ska vara i stort sett klimatneutralt kring 2050. När det kommer till att realisera det hela så har man valt att kombinera ett flertal politiska och rättsliga verktyg. Däribland handel med utsläppsrätter, miljöskatter, gränser och striktare krav.

En stor del av ansvaret har även kommit att placeras på privata aktörer, med särskild betoning på vikten av att modernisera fordonsparker inom industri– och transportsektorerna. Därför pågår nu ett omfattande arbete att på bred front säkerställa att verksamheter kan bedrivas på ett sätt som lever upp till såväl nuvarande klimatlagstiftning som framtida och mer strikta krav.

Fordon inom industri- och transport

Den kanske främsta anledningen till att industri- och transportsektorerna har hamnat i fokus för klimatdiskussionen är att dessa branscher av naturliga skäl ofta har betydande fordonsparker. Och då just fordon, vid sidan av industriell framställning, står för merparten av utsläppen så har det blivit där som man valt att redan nu försöka uppnå en betydande omställning.

I praktiskt hänseende så har det skett via en kombination av sanktioner, avgifter och stöd. Ofta varierar fördelningen utifrån huruvida det på politiskt håll anses att utvecklingen inom en viss sektor bör främjas eller stävjas.

Men i ett konkret hänseende har ansvaret ofta hamnat på enskilda aktörer. Vilket gör att det i de flesta fall är nödvändigt för företag att ha en konkret klimatmässig handlingsplan. Att fokusera på fordon har visat sig vara ett sätt att säkerställa klimatfrämjande åtgärder samtidigt som det ger chansen att framtidssäkra verksamheten.

Med våra eldrivna arbetsfordon får ni möjligheten att redan nu påbörja övergången till en fossiloberoende fordonsflotta, samtidigt som ni kan vara säkra på att få fordon som är väl lämpade för krävande verksamhet.

Fossiloberoende fordon redan nu

Att fossiloberoende fordon kommer att bli en given del av ett flertal branscher är något som vi är övertygade om. Inte bara för att det är nödvändigt för att leva upp till de ständigt mer strikta miljökraven, utan för att eldrivna och klimatneutrala fordon ofta är mer lämpade.

De kan bidra till en bättre arbetsmiljö och säkerställa bättre användning av befintliga resurser.

Med ett flertal eldrivna fordon i vårt utbud så kan vi erbjuda både standardlösningar och individualiserade fordon som utan problem kompletterar och ersätter befintliga fordon. Ett riktigt bra val för att leva upp till klimatkrav utan att behöva kompromissa med annat.

Publicerades: 26 mars, 2021