Kommuners omställning till elfordon

I omställningen till elfordon kommer Sveriges kommuner spela en avgörande roll

Senast år 2045 är det tänkt att Sverige inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ett mål som i praktiken innebär att våra utsläpp av växthusgaser i landet måste minska rejält de kommande åren.

En viktig del i detta arbete är att få fler att välja bort fossildrivna fordon till förmån för eldrivna diton. Här spelar landets 290 kommuner en direkt avgörande roll för att komma i mål med ambitionen. Inte minst när det kommer till det strategiskt viktiga arbetet med att öka antalet laddstationer för elbilar.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Göteborgs universitet publicerat en studie som visar på ett tydlig samband mellan diverse lokala styrmedel och antalet nyregistrerade elbilar på kommunal nivå. Av denna undersökning kan vi utläsa att kommunala satsningar har lett till en ökad andel elbilar, särskilt i våra storstäder. Vi kan även se att det finns ett klart och tydligt samband mellan en hög andel elbilar och antalet tillgängliga laddstationer – quelle surprise.

Vad kan vi dra för slutsater av det här? För det första att det är viktigt att kommuner använder sig av alla styrmedel som finns till deras förfogande. Detta för att driva på utvecklingen mot en utbyggnad av den infrastruktur som krävs för att ladda elfordon. Det innebär i praktiken att man på kommunnivå behöver ta fram både kortsiktiga och långsiktiga strategimål. Dessa strategier kan också omfatta ett antal olika områden som både tillsammans och var för sig bidrar till ökad nytta för medborgare och lokala företag.

För det andra ska man heller inte underskatta symbolvärdet som kan uppstå när en kommun byter ut sin fossildrivna fordonsflotta mot mer hållbara alternativ. När en kommun väljer att köpa in elbilar och eldrivna arbetsfordon stimulerar man samtidigt lokala fordonshandlare att ta hem – och marknadsföra – eldrivna alternativ. Något som kan påskynda introduktionen på marknaden för både bilar och relevant laddteknik. Som kommun bidrar man även till att förbättra den lokala luftkvaliteten, minska andelen buller och ger minskad påverkan på klimatet.

Kommersiella fordon, där bland annat fordon i kommunal service räknas in, utgör ungefär en femtedel av alla elfordon idag. Dessa har en förnyelsetakt på cirka sex år. Därefter övergår många av bilarna till att vara privatägda efter några år, vilket innebär att kommuner är en viktig aktör för att klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vem vet – din nästa elbil kanske redan har påbörjat sin resa i en kommunal förvaltning på orten där du bor.

Publicerades: 11 februari, 2021